سه راهی جوشی

سه راهی جوشی پلی اتیلن به منظور تغییر سایز در لوله‌ها، تغییر جهت مسیر جریان، انشعاب گرفتن از مسیر پایپینگ، مسدود کردن مسیر پایپینگ و … به کار می‌رود. سه راهی جوشی در دو مدل سه راهی جوشی برابر و سه راهی جوشی غیر برار به مشتریان ارائه می‌گردد.

لیست قیمت سه راه مساوی پلی اتیلن جوشی
کد کالانام کالاتعدادقیمت (ریال)
20309000006سه راه مساوی 90 – 6 بار12 401,000
20309000010سه راه مساوی 90 – 10 بار12 526,000
20309000016سه راه مساوی 90 – 16 بار12 695,000
20311000006سه راه مساوی 110 – 6 بار8591,000
20311000010سه راه مساوی 110 – 10 بار8821,000
20311000016سه راه مساوی 110 – 16 بار81,084,000
20312500006سه راه مساوی 125 – 6 بار7769,000
20312500010سه راه مساوی 125 – 10 بار71,134,000
20312500016سه راه مساوی 125 – 16 بار71,496,000
20314000006سه راه مساوی 140 – 6 بار41,170,000
20314000010سه راه مساوی 140 – 10 بار41,555,000
20314000016سه راه مساوی 140 – 16 بار42,052,000
20316000006سه راه مساوی 160 – 6 بار51,465,000
20316000010سه راه مساوی 160 – 10 بار51,988,000
20316000016سه راه مساوی 160 – 16 بار52,677,000
20318000006سه راه مساوی 180 – 6 بار31,620,000
20318000010سه راه مساوی 180 – 10 بار32,151,000
20318000016سه راه مساوی 180 – 16 بار32,841,000
20320000006سه راه مساوی 200 – 6 بار22,661,000
20320000010سه راه مساوی 200 – 10 بار23,608,000
20320000016سه راه مساوی 200 – 16 بار24,799,000
20322500006سه راه مساوی 225 – 6 بار23,148,000
20322500010سه راه مساوی 225 – 10 بار24,015,000
20322500016سه راه مساوی 225 – 16 بار25,299,000
20325000006سه راه مساوی 250 – 6 بار14,699,000
20325000010سه راه مساوی 250 – 10 بار16,584,000
20325000016سه راه مساوی 250 – 16 بار18,691,000
20328000006سه راه مساوی 280 – 6 بار14,515,000
20328000010سه راه مساوی 280 – 10 بار17,069,000
20328000016سه راه مساوی 280 – 16 بار19,332,000
20331500006سه راه مساوی 315 – 6 بار18,043,000
20331500010سه راه مساوی 315 – 10 بار19,971,000
20331500016سه راه مساوی 315 – 16 بار113,161,000
20335500006سه راه مساوی 355 – 6 بار19,841,000
20335500010سه راه مساوی 355 – 10 بار113,699,000
20335500016سه راه مساوی 355 – 16 بار118,088,000
20340000006سه راه مساوی 400 – 6 بار113,662,000
20340000010سه راه مساوی 400 – 10 بار116,521,000
20340000016سه راه مساوی 400 – 16 بار121,808,000
20303200010سه راه مساوی 32 – 10 بار95,000
20303200016سه راه مساوی 32 – 16 بار125,000
20304000010سه راه مساوی 40 – 10 بار100,000
20304000016سه راه مساوی 40 – 16 بار134,000
20305000010سه راه مساوی 50 – 10 بار134,000
20305000016سه راه مساوی 50 – 16 بار30176,000
20306300006سه راه مساوی 63 – 6 بار25165,000
20306300010سه راه مساوی 63 – 10 بار25217,000
20306300016سه راه مساوی 63 – 16 بار25286,000
20307500006سه راه مساوی 75 – 6 بار14231,000
20307500010سه راه مساوی 75 – 10 بار14334,000
20307500016سه راه مساوی 75 – 16 بار14441,000
لیست قیمت سه راه تبدیل جوشی
کد کالانام کالا تعدادقیمت(ریال)
20405003210سه راه تبدیل 50*32*50-10 بار30133,000
20405003216سه راه تبدیل 50*32*50-16 بار30176,000
20405004010سه راه تبدیل 50*40*50-10 بار30133,000
20405004016سه راه تبدیل 50*40*50-16 بار30176,000
20406303206سه راه تبدیل 63*32*63-6 بار25171,000
20406303210سه راه تبدیل 63*32*63-10 بار25217,000
20406303216سه راه تبدیل 63*32*63-16 بار25286,000
20406305006سه راه تبدیل 63*50*63-6 بار25171,000
20406305010سه راه تبدیل 63*50*63-10 بار25217,000
20406305016سه راه تبدیل 63*50*63-16 بار25286,000
20407505006سه راه تبدیل 75*50*75-6 بار14231,000
20407505010سه راه تبدیل 75*50*75-10 بار14334,000
20407505016سه راه تبدیل 75*50*75-16 بار14441,000
20407506306سه راه تبدیل 75*63*75-6 بار14231,000
20407506310سه راه تبدیل 75*63*75-10 بار14334,000
20407506316سه راه تبدیل 75*63*75-16 بار14441,000
20409006306سه راه تبدیل 90*63*90-6 بار9378,000
20409006310سه راه تبدیل 90*63*90-10 بار9472,000
20409006316سه راه تبدیل 90*63*90-16 بار9623,000
20409007506سه راه تبدیل 90*75*90-6 بار9378,000
20409007510سه راه تبدیل 90*75*90-10 بار9472,000
20409007516سه راه تبدیل 90*75*90-16 بار9623,000
20411006306سه راه تبدیل 110*63*110-6 بار8563,000
20411006310سه راه تبدیل 110*63*110-10 بار8725,000
20411006316سه راه تبدیل 110*63*110-16 بار8958,000
20411007506سه راه تبدیل 110*75*110-6 بار8563,000
20411007510سه راه تبدیل 110*75*110-10 بار8725,000
20411007516سه راه تبدیل 110*75*110-16 بار8958,000
20411009006سه راه تبدیل 110*90*110-6 بار8563,000
20411009010سه راه تبدیل 110*90*110-10 بار8725,000
20411009016سه راه تبدیل 110*90*110-16 بار8958,000
20414012506سه راه تبدیل 140*125*140-6 بار41,140,000
20414012510سه راه تبدیل 140*125*140-10 بار41,391,000
20414012516سه راه تبدیل 140*125*140-16 بار41,659,000
20416006306سه راه تبدیل 160*63*160-6 بار51,351,000
20416006310سه راه تبدیل 160*63*160-10 بار51,799,000
20416006316سه راه تبدیل 160*63*160-16 بار52,375,000
20416009006سه راه تبدیل 160*90*160-6 بار51,351,000
20416009010سه راه تبدیل 160*90*160-10 بار51,799,000
20416009016سه راه تبدیل 160*90*160-16 بار52,375,000
20416011006سه راه تبدیل 160*110*160-6 بار51,351,000
20416011010سه راه تبدیل 160*110*160-10 بار51,799,000
20416011016سه راه تبدیل 160*110*160-16 بار52,375,000
20416012506سه راه تبدیل 160*125*160-6 بار51,351,000
20416012510سه راه تبدیل 160*125*160-10 بار51,799,000
20416012516سه راه تبدیل 160*125*160-16 بار52,375,000
20418012510سه راه تبدیل 180*125*180-10 بار31,960,000
20418012516سه راه تبدیل 180*125*180-16 بار32,530,000
20418016006سه راه تبدیل 180*160*180-6 بار31,620,000
20418016010سه راه تبدیل 180*160*180-10 بار31,960,000
20418016016سه راه تبدیل 180*160*180-16 بار32,530,000
20420006306سه راه تبدیل 200*63*200-6 بار22,435,000
20420006310سه راه تبدیل 200*63*200-10 بار23,181,000
20420006316سه راه تبدیل 200*63*200-16 بار24,225,000
20420009006سه راه تبدیل 200*90*200-6 بار22,435,000
20420009010سه راه تبدیل 200*90*200-10 بار23,181,000
20418012506سه راه تبدیل 180*125*180-6 بار31,620,000
20420012506سه راه تبدیل 200*125*200-6 بار22,435,000
20420009016سه راه تبدیل 200*90*200-16 بار24,225,000
20420012510سه راه تبدیل 200*125*200-10 بار23,181,000
20420012516سه راه تبدیل 200*125*200-16 بار24,225,000
20420016006سه راه تبدیل 200*160*200-6 بار22,435,000
20420016010سه راه تبدیل 200*160*200-10 بار23,181,000
20420016016سه راه تبدیل 200*160*200-16 بار24,225,000
20422511006سه راه تبدیل 225*110*225-6 بار23,013,000
20422511010سه راه تبدیل 225*110*225-10 بار23,965,000
20422511016سه راه تبدیل 225*110*225-16 بار25,233,000
20422516006سه راه تبدیل 225*160*225-6 بار23,013,000
20422516010سه راه تبدیل 225*160*225-10 بار23,965,000
20422516016سه راه تبدیل 225*160*225-16 بار25,233,000
20422520006سه راه تبدیل 225*200*225-6 بار23,013,000
20422520010سه راه تبدیل 225*200*225-10 بار23,965,000
20422520016سه راه تبدیل 225*200*225-16 بار25,233,000
20425011006سه راه تبدیل 250*110*250-6 بار14,765,000
20425011010سه راه تبدیل 250*110*250-10 بار16,151,000
20425011016سه راه تبدیل 250*110*250-16 بار18,111,000
20425012506سه راه تبدیل 250*125*250-6 بار14,765,000
20425012510سه راه تبدیل 250*125*250-10 بار16,151,000
20425012516سه راه تبدیل 250*125*250-16 بار18,111,000
20425016006سه راه تبدیل 250*160*250-6 بار14,765,000
20425016010سه راه تبدیل 250*160*250-10 بار16,151,000
20425016016سه راه تبدیل 250*160*250-16 بار18,111,000
20425020006سه راه تبدیل 250*200*250-6 بار14,765,000
20425020010سه راه تبدیل 250*200*250-10 بار16,151,000
20425020016سه راه تبدیل 250*200*250-16 بار18,111,000
20431516006سه راه تبدیل 315*160*315-6 بار17,665,000
20431516010سه راه تبدیل 315*160*315-10 بار19,235,000
20431516016سه راه تبدیل 315*160*315-16 بار112,181,000
20431520006سه راه تبدیل 315*200*315-6 بار17,665,000
20431520010سه راه تبدیل 315*200*315-10 بار19,235,000
20431520016سه راه تبدیل 315*200*315-16 بار112,181,000
20440025006سه راه تبدیل 400*250*400-6 بار113,295,000
20440025010سه راه تبدیل 400*250*400-10 بار116,015,000
20440025016سه راه تبدیل 400*250*400-16 بار121,132,000
20440031506سه راه تبدیل 400*315*400-6 بار113,295,000
20440031510سه راه تبدیل 400*315*400-10 بار116,015,000
20440031516سه راه تبدیل 400*315*400-16 بار121,132,000
20440035506سه راه تبدیل 400*355*400-6 بار113,295,000
20440035510سه راه تبدیل 400*355*400-10 بار116,015,000
20440035516سه راه تبدیل 400*355*400-16 بار121,132,000
20440025006سه راه تبدیل 400*250*400-6 بار1 13,295,000
20440025010سه راه تبدیل 400*250*400-10 بار116,015,000
20440025016سه راه تبدیل 400*250*400-16 بار1 21,132,000
20440031506سه راه تبدیل 400*315*400-6 بار113,295,000
20440031510سه راه تبدیل 400*315*400-10 بار116,015,000
20440031516سه راه تبدیل 400*315*400-16 بار121,132,000
20440035506سه راه تبدیل 400*355*400-6 بار113,295,000
20440035510سه راه تبدیل 400*355*400-10 بار116,015,000
2044003516سه راه تبدیل 400*355*400-16 بار121,132,000

سه راهی جوشی نوعی از اتصالات جوشی پلی اتیلن است که برای انشعاب گرفتن و تغییر مسیر در خطوط پایپینگ استفاده می‌شود. همچنین در برخی موارد برای تغییر سایز لوله‌ها و مسدود کردن مسیر پایپینگ از سه راهی جوشی استفاده می‌شود.

سه راهی جوشی در دو نوع انشعاب برابر و غیر برابر تولید می گردد. اگر انشعاب گرفته شده با خط اصلی برابر باشد، سه راهی را برابر می نامند و اگر انشعاب کوچکتر باشد آن را غیر برابر می نامند. سه راهی ها در دو نوع T شکل و Y شکل تولید می شوند.

کاربرد سه راهی جوشی

  • انشعاب گرفتن
  • صنایع گازی و دریایی
  • پتروشیمی و نفت
  • در مواردی که نیاز به آب بندی بالا وجود دارد از نوع جوشی استفاده می شود.
  • از سه راهی و چهار راهی استیل در صنایع غذایی و دارویی استفاده می شود.
  • از سه راهی کربن استیل در صنایع فولاد استفاده می شود.
  • مزایای سه راه جوشی
  • مقاوم در برابر زنگ زدگی
  • دارای عمر طولانی
  • قابلیت گرفتن انشعاب با سایز‌های مختلف
  • بدون درز بوده و قابلیت تحمل فشارهای بالا را دارا می‌باشد
  • قابلیت اتصال سریع و آسان به وسیله جوش
  • مقاوم در برابر حرارت بالا و سرما

هدف اصلی یک سه راهی جوشی ، ایجاد یک انشعاب 90 درجه از محل لوله اصلی است. به طور استاندارد به دو طریق این امکان وجود دارد: سه راهی جوشی مستقیم برابر Equal Tee  و سه راهی جوشی کاهنده Reducing Tee دسته‌بندی نمود.

سه راهی جوشی مستقیم یا برابر، برای انشعاباتی استفاده می‌شود که قطری برابر با قطر لوله اصلی دارد به عبارتی هر سه دهانه این سه راهی هم سایز است و سه راهی کاهنده برای انشعاباتی استفاده می‌شود که قطری کمتر از قطر خط لوله اصلی داشته باشند.

خرید سه راهی جوشی

قیمت سه راهی جوشی به علت نوسانات قیمت بازار متغیر است به همین جهت برای اطلاع دقیق از قیمت فروش سه راهی جوشی با شماره 02177893814 تماس بگیرید.

سوالات متداول

لوله پلی اتیلن چیست؟

لوله پلی اتیلن چیست؟

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *